ΣύνδεσηΌροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των μελών και επισκεπτών που συλλέγουν οι Εκδόσεις Σταφυλίδη, κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου edictionary.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το edictionary.gr είναι μόνο αυτά τα οποία παρέχονται κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής μέλους στην υπηρεσία που παρέχετε. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από το edictionary.gr μόνο και εφόσον επιλεχθεί η επιλογή αγοράς της υπηρεσίας.

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο edictionary.gr ζητούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Όνομα χρήστη, κωδικός, όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, ηλικία, γένος, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα. Εφόσον απαιτηθεί τιμολόγιο πώλησης θα πρέπει να συμπληρωθεί η ΔΟΥ και το ΑΦΜ.

Το edictionary.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών μόνο για την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Το edictionary.gr δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του edictionary.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το edictionary.gr μπορεί να προμηθεύσει προσωπικά δεδομένα των μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

1) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για να προμηθεύσει τα προσωπικά του δεδομένα.
2) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το edictionary.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των παραγγελιών των μελών. 3) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το edictionary.gr μπορεί να αξιοποιήσει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ζητηθεί από το μέλος να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Η πιστωτική κάρτα την οποία ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών του edictionary.gr, χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται και δεν καθίστανται γνωστά στο edictionary.gr αλλά μόνο στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με τον οποίο συνεργάζεται ο διαδικτυακός τόπος. To edictionary.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Το edictionary.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών καθώς και ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του edictionary.gr και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των μελών.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο edictionary.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους των υπηρεσιών του edictionary.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472 / 1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του edictionary.gr.

Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει και εφόσον δεν λύνεται με συνεννόηση, αρμόδια για την εκδίκαση της είναι τα δικαστήρια Αθηνών.